Zakończenie projektu Utwórz PDF Drukuj

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 31.08.2009 r.
zakończony został projekt pn.: „Aktywny Abstynent”,
realizowany w partnerstwie Międzynarodowe
Centrum Partnerstwa Partners Network - Lider projektu,
oraz Partnerzy - Niepubliczny Ośrodek Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie
Szczecińskim i EUROPIL Elżbieta Pilch.

Projekt współfinansowany był ze środków Uni Europejskiej,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program
Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu
i wzmocnienia sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie
7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

W projekcie udział wzięło 91 osób, w tym 47 kobiet oraz
44 mężczyzn. Były to:

a.  osoby uzależnione od alkoholu, współuzależnione,
     z syndromem DDA,

b.  osoby zamieszkałe, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
     na terenie powiatu: drawskiego, gryfińskiego,  
     stargardzkiego, szczecineckiego województwa
     zachodniopomorskiego,

c.  osoby posiadające minimum wykształcenie zawodowe,

d.  w przypadku osób uzależnionych - utrzymujące
     abstynencję od alkoholu i innych środków
     psychoaktywnych 
dłużej niż dwa miesiące,

e.  osoby uzależnione, w okresie leczenia, po jego
     zakończeniu lub czynnie biorące udział w życiu
     Klubu Abstynenta.

W trakcie realizacji projektu zrezygnowało 15 osób,
w tym 10 kobiet i 5 mężczyzn. Powodami rezygnacji
z uczestnictwa w projekcie były w jednym przypadku
podjęcie pracy, a w pozostałych 14 przypadkach
istotne sprawy rodzinne.

W ramach projektu zrealizowano dwa działania:
- terapeutyczne pn.: Trening Zachowań Konstruktywnych
  w liczbie 112 godzin 
-
szkoleniowe pn.: Warsztaty prowadzenia KWK
  i aktywnego poszukiwania pracy w liczbie 128 godzin
  we wszystkich czterech grupach. 
Łącznie zrealizowano 240 godzin. dla każdej z grup,
czyli w ramach całego projektu zrealizowano 940 godzin.

Trening Zachowań Konstruktywnych ukończyło, uzyskując
przynajmniej 80% obecności w przypadających na niego
zjazdach, 76 osób, a Warsztaty KWK i aktywnego
poszukiwania pracy, uzyskując przynajmniej 80%
obecności w przypadających na siebie zjazdach, 57 osób.
Cały program ukończyło 69 osób.

W trakcie realizacji projektu, wśród uczestników nastąpiła
poprawa umiejętności komunikacyjnych oraz poprawa
relacji społecznych i rodzinnych uczestników, ponadto
zauważono wzrost poczucia własnej wartości, wzrost
integracji osobowościowej, a także zwiększenie
umiejętności praktycznych w zakresie poszukiwania
pracy, zwiększenie motywacji do rozwoju zawodowego
oraz zwiększenie szans na utrzymanie zatrudnienia.

Realizatorzy projektu dziękują wszystkim uczestnikom
za aktywny udział w zajęciach, a kadrze trenerskiej
i terapeutycznej za ciekawe i inspirujące zajęcia. 

 

REALIZATORZY PROJEKTU

mcppn.png
noppp.png
europil.png
Copyright 2016 Aktywny Abstynent.